اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > وکالت > آشنايی با كانون وكلای دادگستری آلمان
به وسیله‌ی مهدی طهماسبی
منتشر شده: 10 ژوئن 2015

آشنايی با كانون وكلای دادگستری آلمان

كانون وكلاي دادگستري آلمان (مقررات مربوط به شغل وكالت دادگستري و وظايف و اهداف)
مقررات مربوط به شغل وكالت دادگستري و وظايف و اهداف كانون هاي وكلا در كشور آلمان
در كشور آلمان، شغل وكالت دادگستري و جايگاه آن در دولت و جامعه در قانون اساسي ذكر و تضمين شده و به طور جامع به وسيله قانون فدرال (قانون مجلس) وضع گرديده است.
۱- قانون وكالت آلمان:
قانون وكالت آلمان (BRADO) قانوني است كه توسط مجلس وضع شده و تعيين كننده مقررات وكالت و جزئيات آن مي باشد. قانون وكالت، شغل وكالت را يك شغل آزاد و مستقل مي داند و وكلاي دادگستري در كشور آلمان، كاملاً از نفوذ دولت در انجام وظايفشان مستقل مي باشند. حقوق وكلاي دادگستري در دفاع از شهروندان فقط از طريق قانون فدرال مي تواند محدود شود.
شرايط ورود به اين حرفه و دستيابي به آن به صراحت بوسيله قانون تعيين شده است. در جهت حفظ صلاح جامعه و حفظ دستگاه قضايي مقتدر و منظم، يك وكيل دادگستري تابع وظايف قانوني از جمله، استقلال حرفه اي، رازداري، اجتناب از تعارض منافع و اعمال وظيفه حرفه اي خود به طور موثر و واقعي مي باشد. دخالت و تعدي دولت در كار متكي به ذات وكيل دادگستري، ممنوع است هرگونه مجازاتي نسبت به شغل آزاد و مستقل وكالت از طريق قانوني و به وسيله دادگاه مخصوص خود انجام مي پذيرد. بعلاوه، مسئوليت حرفه اي وكلا و همكاري و ارتباط آنها با ديگر مشاغل و تعهد به پرداخت غرامت بر طبق قانون تعيين مبالغ، همگي توسط قانون تعيين شده است.
تخلف وكيل از هر يك از اين وظايف حرفه اي مجازات خواهد شد. ابتدا كانون محلي كه وكيل متخلف عضو آن است در اين مورد تصميم مي گيرد و سپس يك صلاحيت اختصاصي كه بخشي از صلاحيت دولتي است، تصميم گيرنده خواهد بود. از سال۱۹۹۴، يك سازمان ويژه متشكل از وكلاي دادگستري به نام«هيئت قانونگذاري»(ماده۱۹۱(a) قانون وكالت آلمان) كه به وسيله يك انتخابات دمكراتيك تشكيل مي گردد مجاز شد تا مقررات قانوني را براي حرفه وكالت تعيين نمايد اين اختيار محدود مي باشد و دامنه آن توسط قانون مشخص شده. مصوبات«هيئت قانونگذاري» كه بايد توسط يك اكثريت متخصص(وكلاي دادگستري) تصويب شود در قسمت مربوط مقررات حرفه وكالت تعريف شده است.
مصوبات هيئت قانونگذاري و مقررات مربوط به حرفه وكالت توسط وزارت دادگستري فدرال جهت تطابق با قانون اساسي، بررسي مي شود. وزارت دادگستري فدرال مي تواند مصوبات هيئت قانونگذاري را به دليل مخالفت با قانون و قانون اساسي، ابطال نمايد.
علي رغم اين امكان كنترل، خيلي از مقررات حرفه اي توسط دادگاه فدرال قانون اساسي به دليل شكايت وكلاي دادگستري به جهت تخلف از قانون و قانون اساسي، ابطال شده است.
۲- كانون هاي وكلاي منطقه اي
مجلس قانونگذاري آلمان در جهت حفظ عرف و سنت موجود در قانون آلمان، اجرا و انجام قانون وكالت را در صلاحيت مقام ويژه اي به نام كانون هاي وكلاي منطقه اي قرار داده است كه متشكل از وكلاي دادگستري مي باشند.
در جمهوري فدرال آلمان ۲۸ كانون وكلاي منطقه اي وجود دارد. كانون هاي وكلاي منطقه اي شخصيت حقوق عمومي هستند.
مقررات وكالت فقط در مواقعي دچار محدوديت مي شود كه به نفع مصلحت جامعه باشد، دادگاه ها و دادگاه قانون اساسي فدرال در خصوص هرگونه اختلافي در اين زمينه رسيدگي مي نمايند.
هر شخصي كه وكيل دادگستري مي شود الزاماً عضو كانون وكلاي منطقه اي مي شود و در خصوص فعاليت خود نسبت به كانون مربوطه مسئول است. اعضاي كانون وكلاي منطقه اي ارگان هاي كانون وكلا را انتخاب مي كنند و هم چنين مقررات قانوني و مصوبات را وضع مي نمايد و اقدامات اجرائي لازم را انجام مي دهد و در اين راستا آنها بودجه مستقل خود را دارند و حق دارند حق عضويت وكلا را دريافت نمايند وظايف كانون هاي وكلاي منطقه اي با جزئيات در قانون وكالت آلمان (BRAO) آمده است علاوه بر وظايف سازماني و حق عضويت نظارت انتظامي به وكلا را نيز برعهده دارد تنها مرجع انتظامي وكلا كانون هاي وكلاي منطقه اي هستند.
بعلاوه كانون هاي وكلاي منطقه اي وظيفه تعيين اعضاي دادگاه انتظامي وكلا و هم چنين انتخاب وكلايي كه جهت آموزش پرسنل اداري خود هستند هم چنين نظارت تخصصي خود را به مقامات دولتي و وزارتخانه ها در خصوص مسائل كانون هاي وكلا ارائه مي دهند.
۳- كانون وكلاي فدرال آلمان (BRAK)
۲۸ كانون وكلاي محلي از طريق سطح فدرال در كانون وكلاي فدرال آلمان به هم پيوسته شده اند و در آن عضويت اجباري دارند.
كانون وكلاي فدرال آلمان بايد وظايف خودش را كه در قانون به آن اختصاص داده شده انجام دهد از ميان وظايفي كه دارد اين۲ مورد به خصوص است:
۱- در مورد موضوعاتي كه تمام كانون هاي وكلاي محلي تحت تاثير قرار مي گيرند، جمع آوري تصميمات كانون هاي وكلاي محلي و اخذ تصميم واحدي از طريق اكثريت.
۲- در تمام موضوعاتي كه مربوط به كانون هاي وكلاي محلي است ارائه دهنده نظرات كانون وكلاي فدرال به مقامات صلاحيت دار،دادگاه ها و سازمان ها و نمايندگي كليه كانون هاي محلي در اين ارگان ها.
هيئت قانونگذاري كه قبلاً ذكر شد از طريق كانون وكلاي فدرال صورت مي گيرد.
رئيس كانون وكلاي فدرال و روساي كانون هاي وكلاي محلي هيچكدام در اين هيئت قانونگذاري حق راي ندارند و وكلاي داراي حق راي از اعضاي كانون هاي وكلاي محلي انتخاب مي شوند.
كانون وكلاي فدرال حق ندارد كه حق عضويت بگيرد و از طريق وجوه كانون هاي وكلاي محلي تامين مالي مي شود.
نمايندگي اقتصادي و سياسي و منافع حرفه اي وكلا در جامعه و دولت و در قلمرو سياست در حيطه وظايف كانون وكلاي فدرال و كانون هاي وكلاي محلي نمي باشد.
۴- كانون وكلاي آلمان (DAV)
كانون وكلاي آلمان نماينده اقتصادي، سياسي و منافع حرفه اي وكلاي دادگستري در جامعه، دولت و قلمرو سياست مي باشد.
كانون وكلاي محلي يك تشكل صنفي مستقل حرفه وكالت در آلمان است كه به صورت دمكراتيك و عضويت داوطلبانه تشكيل مي گردد.
تعداد۲۴۳ كانون وكلاي محلي تشكيل دهنده كانون وكلاي آلمان مي باشند، هر وكيل دادگستري ممكن است عضو كانون وكلاي محلي باشد و عضويت در كانون وكلاي محلي برخلاف عضويت كانون وكلاي منطقه اي كه اجباري مي باشد اختياري و داوطلبانه است. هر كانون وكلاي محلي هيئت مديره خود را تعيين مي نمايد.
كانون هاي وكلاي محلي مسئول تصويب مصوبات كانون وكلاي آلمان در جلسات اعضاء مي باشد و هر كدام حق راي نسبت به تعداد اعضاي خود دارند. جلسه اعضاء كانون وكلاي آلمان، هيئت مديره را تعيين مي نمايد و حساب هاي ساليانه و مبالغ حق عضويت ها را تعيين مي نمايد و بالاترين مرجع تصميم گيرنده كانون مي باشد.
هيئت مديره كانون وكلاي آلمان مسئول هر امري كه مربوط به كانون است مي باشد. به جز آنهايي كه در صلاحيت جلسه اعضاء يا ارگان هاي ديگر كانون مي باشد. هيئت مديره ممكن است وظايف اضافي (ديگري) را به رئيس يا هيئت رئيسه منتقل كند. رئيس كانون، نماينده كانون و اداره كننده روز به روز اوضاع كانون است.
رئيس، رياست جلسه اعضاء و هيئت رئيسه را برعهده دارد و در خصوص تمام موضوعات اتخاذ تصميم مي نمايد. هيئت رئيسه اموال كانون و امور مالي و سرمايه گذاري را اداره مي كند و جلسات هيئت مديره را تعيين و آماده مي نمايد.
اداره مالي كانون وكلاي آلمان توسط حق عضويت هاي كانون هاي وكلاي محلي كه بايد به واسطه عضويتشان در كانون وكلاي آلمان بپردازند مي باشد.