اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > بخشنامه های رئیس قوه قضائیه > بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ به مراجع قضایی سراسر کشور
منتشر شده: 3 مارس 2015

بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ به مراجع قضایی سراسر کشور

شماره۱۰۰/۷۴۷۴۷/۹۰۰۰ ۶/۱۲/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ۶/۱۲/۱۳۹۳

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد.با توجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم، کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پاسخ به اين مقاله

1 پيام