اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 [ماده 3] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوم به) است.
ب- هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.
ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:
1- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال
2- تصمیمات و سایر آراء: 500 هزار ریال تا 1/000/000 ریال
د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.
ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.
این بخشنامه در تاریخ 94/5/17 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
صادق آملی لاریجانیرئیس قوه قضاییه
 
ردیف
عنوان
بدوی
واخواهی
تجدید نظر
فرجام خواهی
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
1
 

 

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

 

 

 

800/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

2
 

 

دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکتها

 

 

 

800/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

3
 

 

دعاوی راجع به اسناد سجلی

 

 

 

500/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

4
 

 

امور حسبی

 

 

 

500/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

5
 

 

دعاوی مربوط به امور خانواده
(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن، به استثناء دعاوی قابل فرجام

 

 

 

200/000

 

 

 

400/000

 

 

 

800/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

6
 

 

درخواست تأمین خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده

 

 

 

500/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

7
 

 

اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

8
 

 

دعاوی قابل فرجام

 

 

 

500/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

1/000/000

 

9
 

 

سایر دعاوی

 

 

 

500/000

 

 

 

800/000

 

 

 

1/000/000

 

 

 

*

 

 

 

1/000/000

 

 

 

 

: تصاوير را بطور خودكار در صفحه اى گذاشتن