اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق نظامی > توضیحات در خصوص معافیت کفالت (معافیت از خدمت سربازی)
منتشر شده: 28 فوريه 2015

توضیحات در خصوص معافیت کفالت (معافیت از خدمت سربازی)

ضوابط عمومی معافيتهای كفالت

1ـ شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافيت‌های كفالت كدامند؟
جواب :
الف) رسيدن به سن 18 سال تمام
ب) نداشتن غيبت
ج) يگانه و تنها مراقب بودن بالای 18 سال
2ـ منظور از نداشتن غيبت چيست؟
جواب : كليه افراد ذكور كه به سن 18 سال مي‌رسند مي‌بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را روشن كنند. در صورت عدم معرفي يا عدم حضور در زمانهايي كه وظيفه عمومي تعيين مي‌كند فرد وارد غيبت مي‌شود.
3- مدت زمان معرفي براي آنكه فردي وارد غيبت نشود چند ماه است؟
جواب: افرادي كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل نموده ويا در دوره متوسطه فارغ التحصيل مي شوند پس از رسيدن به 18سالگي تمام ظرف شش ماه مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند .
مثال: فرد ذكوري با تاريخ تولد 20/5/1373 درسال 90 وقبل از آن در مقطع سوم راهنمايي ترك تحصيل كرده چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ 20/5/1391 ( ماه 18 سالگي تمام فرد) تا تاريخ 20/11/1391 خود را معرفي نكند وارد غيبت شده و به عنوان مشمول غايب تلقي مي‌گردد.
4- آيا در حين تحصيل مي‌توان درخواست معافيت كفالت نمود؟
جواب: بله با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل معتبر رسيدگي به ادعاي كفالت بلامانع است.
5- منظور از يگانه مراقب بودن بالاي 18 سال يعني چه؟
جواب :يعني آنكه فرد متقاضي كفالت مي‌بايست تنها فرد ذكور (پسر، برادر، نوه) بالاي 18 سال براي خانواده باشد.
6- آيا وجود برادر بيمار بالاي 18 سال براي معافيت كفالت مانع است؟
جواب : چنانچه به تشخيص شوراي پزشكي برادر بيمار قادر به سرپرستي و نگهداري مكفول نباشد در آن صورت تنها فرزند ذكور سالم بالاي 18 سال مي‌تواند درخواست معافيت كفالت نمايد.
7- منظور از مكفول كيست؟
جواب: منظور شخصي است كه مشمول براي سرپرستي و نگهداري وي از خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردد.
8ـ چه كساني به عنوان مكفول محسوب مي‌گردند؟
جواب : پدر- مادر- پدربزرگ- مادربزرگ- خواهر- برادر- همسر- فرزند.

شرايط اختصاصي معافيت كفالت پدر

1- آيا هر فردي كه تك فرزند ذكور خانواده باشد مي‌تواند درخواست كفالت پدرش را نمايد؟
جواب : خير- بستگي به سن پدر و وضعيت جسماني وي دارد.
2- سن پدر براي معافيت فرزندش چند سال بايد باشد؟
جواب : 70 سال تمام
3- نحوه محاسبه سن 70 سالگي چگونه است؟
جواب : تاريخ تولد + عدد 70 = سن 70 سالگي پدر
مثال: براي پدر متولد 01/04/1323 01/04/93=1323+70
4- آيا اگر سن پدر كمتر از 70 سال باشد و بيمار باشد مي‌توان درخواست رسيدگي نمود؟
جواب : بله- در صورتي كه سن پدر كمتر از 70 سال باشد به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري نيازمند به مراقب تشخيص داده شود در شمول معافيت كفالت قرار مي‌گيرد.
5- وضعيت فرزندان در معافيت كفالت پدر به چه صورت بررسي مي‌گردد؟
جواب :
الف) فرزندان دختر مانع رسيدگي نمي‌باشند.
ب) متقاضي معافيت مي‌بايست تنها فرزند ذكور سالم بالاي 18 سال براي پدر 70سال يا بيمار باشد.
6- آيا اگر برادر يا برادران ديگر مشمول در محل سكونت پدر 70 سال يا بيمار نباشند مثلا در خارج از كشور باشند باز مي توان درخواست كفالت نمود؟
جواب : خير- مشمول متقاضي مي‌بايست تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد مگر آنكه برادر يا برادران صرفا به علت بيماري قادر به نگهداري از پدر نباشند.
7- آيا پدر 70 ساله يا بيمار مي‌تواند فرزند خوانده خود را معاف كند؟
جواب : معافيت كفالت صرفا شامل تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال پدر مي‌گردد اما چنانچه پدري فردي را از كودكي با سير مراحل قانوني با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب كرده باشد بر اساس شناسنامه مي‌توان به ادعاي معافيت كفالت فرزند خوانده رسيدگي نمود.
8- آيا تغييرات سني در شناسنامه پدر در معافيت كفالت تاثيرگذار است؟
جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظيفه عمومي مندرجات و سن اول ملاك رسيدگي است و سن اصلاح شده ملاك رسيدگي نمي‌باشد.
9 ـ چنانچه سند سجلي پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جديد اخذ كرده باشد نحوه رسيدگي به چه صورت مي‌باشد؟
جواب : شناسنامه جديد ملاك رسيدگي مي‌باشد.
10ـ اگر پدري داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد كه يكي از آنان در حبس باشد رسيدگي به چه صورت است؟
جواب : در شمول معافيت قرار نمي‌گيرد.
11- اگر پدركمتراز 70 سال يا بيمار در حبس باشد تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست كفالت ارائه نمايد؟
جواب : خير- تا زماني كه پدر در حبس است سرپرستي وي به عهده مشمول نمي‌باشد و در شمول معافيت كفالت قرار نمي‌گيرد.
12ـ اگر پدر 70 ساله يا بيمار فرزند اول خود را معاف كفالت كرده سپس آن فرزند به علت بيماري يا فوت شرايط نگهداري و سرپرستي پدر را از دست داده باشد فرزند ديگر وي هم مي‌تواند درخواست كفالت نمايد؟
جواب : بله- در صورت بيماري يا فوت فرد معاف شده مي‌توان به درخواست فرزند دوم رسيدگي نمود.
13-مدت معافيت كفالت پدر چه زماني است؟
جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصي معافيت كفالت مادر

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت مادر كدامند؟
جواب :
الف) مادر به سبب طلاق يا فوت همسر فاقد شوهر باشد.
ب) مشمول تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال براي مادر باشد.
2- مدت معافيت كفالت براي مادر چه مدتي است؟
جواب : از نوع معافيت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق يا فوت همسر مي‌باشد.
3- در چه صورت معافيت موقت 30 ماهه به دائم تبديل مي‌شود؟
جواب : در صورتي كه در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنين در قيد حيات باقي بماند و مشمول نيز در مدت مذكور به عنوان تنها فرزند ذكور بالاي 18 سال باشد.
4- مدت 30 ماه معافيت موقت از چه تاريخي قابل محاسبه است؟
جواب : از تاريخ ثبت طلاق يا فوت شوهر.
5- اگر زمان رسيدگي و درخواست معافيت كفالت بيش از 30 ماه از تاريخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافيت چگونه است؟
جواب : معافيت دائم صادر مي‌گردد.
6ـ اگر پدر در حبس بوده يا مفقودالاثر باشد مي‌توان به ادعاي كفالت مادر رسيدگي نمود؟
جواب : خير- در حال حاضر نمي‌تواند ملاك رسيدگي باشد.
7- اگر بعد از خاتمه 30 ماه معافيت موقت مادر ازدواج يا فوت نمايد مي‌توان معافيت موقت را به دائم تبديل نمود؟
جواب : چنانچه درزمان رسيدگي نهايي (پس از30 ماه ) شرايط اوليه همچنان برقرار باشد ولي اگر ازدواج مادر پس از صدور معافيت دائم بلامانع است.
8- اگر در طول 30 ماه معافيت موقت برادر ديگر متقاضي به سن 18 سال برسد رسيدگي به چه صورت است؟
جواب :با رسيدن فرزند ديگر مادر به سن 18 سال معافيت موقت متوقف و به وضعيت جديد وي رسيدگي مي‌شود.
9- اگر متقاضي كفالت به جز مادر برادر يا خواهر صغير زير 18 سال داشته باشد مي‌تواند درخواست تغيير معافيت كفالت برادر يا خواهر صغير خود را بدهد؟
جواب : در صورتي كه پدر فوت كرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قيد حيات بودن پدر رسيدگي به درخواست كفالت برادر يا خواهر ضغير امكان‌پذير نمي‌باشد.
10- اگر فرزندي كه به دليل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس فوت نمايد مي‌توان به ادعال كفالت فرزند دوم رسيدگي نمود؟
جواب: بله- در صورتي كه فرزند معاف شده به علت بيماري قادر به سرپرستي از مادر نباشد يا فوت نموده باشد رسيدگي به ادعاي كفالت فرزند دوم بلامانع است.
11- چنانچه مادر از شوهران قبلي خود داراي فرزند ذكور بوده كه نزد مادر نباشد آيا مي‌توان به ادعاي كفالت فرزند ديگر وي رسيدگي نمود؟
جواب:خير- فرد متقاضي مي‌بايست به عنوان تنها فرزند پسر بالاي 18 سال براي مادر باشد.
12- آيا شاغل بودن مادر در معافيت كفالت فرزند وي تاثيرگذاراست؟
جواب: خير- شاغل بودن مادر مانع رسيدگي نمي باشد.
13- آيا سالم بودن مادردرمعافيت كفالت فرزندش تاثيرگذار است؟
جواب: خير- براي معافيت كفالت شرط اصلي فاقد شوهر بودن مادر است.
14- در معافيت كفالت مادر محاسبه مدت معافيت موقت ايا از تاريخ وقوع طلاق مي‌باشد يا ثبت آن؟
جواب:ملاك رسيدگي تاريخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد.
15- چنانچه طلاق مادر به صورت عادي و غيرثبتي صورت گرفته باشد رسيدگي به چه صورت است؟
جواب :اصل طلاقنامه عادي و همچنين اقرارنامه محضري مادر مبني بر طلاق با قيد تاريخ ملاك رسيدگي قرار خواهد گرفت.
16- آياميتوان به تقاضاي كفالت مادري كه فاقد شناسنامه است رسيدگي كرد؟
جواب : خير- تا زماني كه به بر اساس مدارك مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبيت بين مادر و فرزندان احراز نگردد نمي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود.

ضوابط اختصاصي معافيت كفالت براي خواهر

1- شروط اصلي براي معافيت كفالت خواهر كدامند؟
جواب : الف) پدر فوت كرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالاي 18 سال او باشد ج) خواهر سرپرست ديگري غير از مشمول نداشته باشد.
2- در معافيت كفالت خواهر آيا سن ملاك رسيدگي است؟
جواب: خير.
3- در معافيت كفالت خواهر آيا برادر ناتني نيز مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب : خير- فقط برادر تني مي‌تواند تقاضاي معافيت كفالت خواهر را نمايد.
4- اگر پدر در حبس باشد مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر صغير رسيدگي كرد؟
جواب : خير- صرفا با فوت پدر مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر رسيدگي نمود.
5- اگر خواهر فاقد پدر طلاق گرفته باشد مي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود؟
جواب: بله- در صورت مطلقه بودن خواهر رسيدگي بلامانع است.
6- اگر خواهر مطلقه فاقد پدر داراي فرزند باشد مي‌توان به ادعاي كفالت رسيدگي نمود؟
جواب: در صورتي كه داراي فرزند محجور بالاي 18 سال و يا فرزند صغير زير 18 سال باشد در شمول مصوبه قرار مي‌گيرد.
7- اگر شوهر خواهر فوت كرده باشد و همچنين فاقد پدر باشد برادر مي تواند درخواست سيدگي نمايد؟
جواب :در صورت فوت پدر و شوهر خواهر و همچنين نداشتن فرزند تنها برادر تني بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
8- آيا با وجود مادر مي‌توان به ادعاي كفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند رسيدگي نمود؟
جواب : بله- در كفالت خواهر وجود مادر مانع رسيدگي نمي‌باشد.
9- آيا شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع رسيدگي كفالت براي برادر مي باشد؟
جواب:شاغل بودن مانع رسيدگي نمي‌باشد.
10- اگر مشمول داراي برادر بالاي 18 سال ديگري باشد رسيدگي به چه نحو است؟
جواب : صرفا و تنها در صورتي كه برادر بالاي 18 سال به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي از خواهر نباشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.
11- مدت و نوع معافيت خواهر چگونه است؟
جواب : از نوع دائم و اعتبار آن در زمان صلح است.
12- آيا وجود برادر ناتني براي معافيت كفالت خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند مانع كفالت برادر تني وي مي‌گردد؟
جواب : خير- وجود برادر ناتني مانع رسيدگي نمي‌باشد.
13- منظور از تني يا ناتني بودن برادر براي خواهر چيست؟
جواب:تني يعني اينكه از پدر و مادر يكي باشند.
14- اگر سرپرستي خواهر فاقد پدر به سازمانهاي خيريه و افراد خير واگذار شده باشد ايا برادر مي‌تواند درخواست معافيت كفالت خواهر را نمايد؟
جواب: در صورتي كه توانايي سرپرستي از خواهر را داشته و عملا سرپرستي از خواهر را به عهده بگيرد مي‌تواند درخواست معافيت كفالت نمايد.
15- در صورتي كه پس از صدور راي كفالت در هيئت رسيدگي خواهر فوت نمايد يا ازدواج نمايد آيا معافيت براي برادر وي صادر مي‌گردد؟
جواب:ملاك رسيدگي واجد شرايط بودن كفالت از زمان رسيدگي و صدور راي كفالت مي‌باشد.
16- چنانچه برادري كه براي خواهر معافيت كفالت اخذ كرده بيمار شود يا فوت نمايد آيا برادر ديگر وي مي تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب : بله- در صورتي كه برادر به علت بيماري قادر به سرپرستي از خواهر نبوده يا فوت نمايد در صورتي كه خواهر همچنان فاقد سرپرست باشد برادر ديگر وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

كفالت برادر بيمار و كبير بالاي 18 سال

1-شروط بهره‌مندي از معافيت كفالت براي برادر كبير كدامند؟
جواب:الف) پدر برادر فوت كرده باشد.
ب) برادر بيمار و نيازمند مراقبت باشد.
ج) برادر بيمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد .
د) فاقد شغل باشد.
2- آيا مشمول براي معافيت برادر بيمار فاقد پدر و همسر و فرزند بايستي يگانه مراقب باشد؟
جواب : بله متقاضي معافيت مي بايست به عنوان تنها برادر بالاي 18 سال براي برادر بيمارش باشد..
3- چنانچه مشمول متقاضي معافيت داراي دو يا چند برادر بيمار بالاي 18 سال باشد مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب :در صورتي كه برادر يا برادران بيمار مشمول توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي بيمار و نيازمند به مراقب تشخيص داده شوند و مشمول به عنوان تنها برادر سالم بالاي 18 سال محسوب گردد رسيدگي بلامانع خواهد بود.
4- اگر برادر بيمار و نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر داراي فرزند غيرسالم باشد در شمول رسيدگي قرار مي‌گيرد؟
جواب :در صورتي كه فرزند برادر بيمار به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي از پدر نباشد در اين صورت مشمول به عنوان سرپرست نگهدارنده در شمول مصوبه و رسيدگي قرار مي‌گيرد.
5- آيا اگر برادر بيمار فاقد پدر و همسر داراي فرزند ذكور صغير زير 18 سال باشد در شمول مصوبه قرار مي‌گيرد؟
جواب : بله اگر فرزند ذكور برادر زير 18 سال باشد تنها برادر بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
6- آيا اگر برادر بيمار فاقد پدر و همسر داراي فرزند اناث بالاي 18 سال باشد مي‌توان به ادعاي كفالت برادر وي رسيدگي نمود؟
جواب :بله- فرزندان اناث (دختر) مانع رسيدگي نمي‌باشند.
7- آيا براي برادر بيمار فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور برادر ناتني وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب:چنانچه فاقد برادر تني باشد تنها برادر ناتني بالاي 18 سال وي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
8- در بين برادران ناتني حق تقدم با چه كسي است؟
جواب: حق تقدم با برادري است كه از پدر يكي باشد.
9- منظور از محجوريت فرزند برادر بيمار چيست؟
جواب: يعني اينكه فرزند به علت بيماري ياصغرسن قادر به سرپرستي از پدر نباشد.
10- منظور از فاقد شغل بودن برادر چيست؟
جواب:يعني اينكه شاغل به كار نبوده و منبع درامدي از شغل نداشته و به عنوان بيكار محسوب گردد.
11- نوع و مدت معافيت كفالت براي برادر بيمار چگونه است؟
جواب:از نوع معافيت دائم كفالت و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.
12- اگر برادر بيمار و نيازمند به مراقب در حين رسيدگي فوت نمايد ادامه رسيدگي به چه صورتي خواهد بود؟
جواب : چنانچه برادر بيمار قبل از صدور راي كفالت فوت نمايد مراحل رسيدگي متوقف و مشمول شرايط را از دست مي‌دهد و ليكن اگر بعد از صدور راي كفالت فوت نمايد مشمول از معافيت كفالت صادر بهره‌مند خواهد شد.
13- چنانچه برادر بيمار داراي فرزند ذكور زير 18 سال باشد كه در حين رسيدگي به سن 18 سال برسد نحوه رسيدگي چگونه است؟
جواب : رسيدگي به معافيت كفالت برادر متوقف و به ادعاي كفالت فرزند نامبرده رسيدگي خواهد شد.
14- اگر پدر برادر بيمار در حبس باشد آيا در شمول رسيدگي قرار مي‌گيرد؟
جواب : خيردر حال حاضر براي اين نوع معافيت يكي از شروط رسيدگي فوت پدر مي‌باشد.

کفالت برادر صغیر زیر 18 سال

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت برادر صغيركدامند؟
جواب : الف) پدر برادر صغير فوت كرده باشد . ب) سن برادر به 18 سال تمام نرسيده باشد. ج) مشمول به عنوان تنها برادر بالاي 18 سال وي محسوبگردد.
2- آيا در معافيت كفالت برادر صغير وضعيت جسماني وي نيز قابل بررسي است؟
جواب :خير در معافيت كفالت صرفا صغير بودن وي ملاك رسيدگي بوده و ضعيت جسماني وي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.
3- آيا وجود مادر در معافيت كفالت برادر صغير تاثيرگذاراست؟
جواب: خير وجود مادر مانع رسيدگي نمي‌باشد.
4- آيا در معافيت كفالت برادر صغير برادر ناتني هم مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب : در صورتي كه برادر تني نداشته باشد برادر ناتني مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
5- در بين برادران ناتني حق تقدم چگونه است؟
جواب :حق تقدم با برادري است كه از يك پدر باشند.
6- آيا وجود برادر ناتني بالاي 18 سال مانع استفاده معافيت برادر تني وي مي‌گردد؟
جواب : وجود برادر ناتني بالای 18 سال مانع استفاده برادر تنی می باشد.
7- چنانچه برادر يا برادران صغير به سبب فوت پدر تحت حمايت سازمانهاي خيريه يا افراد خير قرار گرفته باشند ايا برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب: در صورتي كه متقاضي معافيت كفالت توانايي سرپرستي و نگهداري از صغار را داشته باشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.
8- چنانچه برادري كه به سبب صغار از معافيت كفالت استفاده كرده خودش بيمار شود يا فوت نمايد آيا برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب :در صورتي كه به سبب بيماري حادث قادر به سرپرستي از برادر صغير نباشد يااينكه فوت نمايد برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
9- چنانچه پدرفرزند صغير در حبس باشد برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب: براي اين معافيت در قيد حيات نبودن پدر و فوت وي از شروط اصلي معافيت مي‌باشد.
10- نوع معافيت كفالت برادر صغير و مدت اعتبار آن چقدراست؟
جواب :نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد

كفالت جد (پدربزرگ پدري يا مادري)

1-شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت جد (پدربزرگ) كدامند؟
جواب:
الف) فرزندان جد فوت كرده باشند
ب) مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18سال جد باشد
ج) جد (پدربزرگ ) دارای 70 سال تمام باشد.
2ـ منظور از فرزندان جد كدامند؟
جواب:كليه فرزندان جد اعم از پسر و دختر.
3- در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ پدري) شرط اصلي كدام است؟
جواب: مشمول مي‌بايست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتي ديگر پدر يا عمه‌ها يا عموها همگي بايستي فوت كرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذكور بالاي 18 سال باشد.
4ـ در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ مادري) شرط اصلي كدام است؟
جواب:مشمول مي‌بايست فاقد دايي و خاله و مادر باشد و به عبارت ديگر دايي‌ها و خاله‌هاي مشمول فوت كرده باشندو مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18 سال محسوب گردد.
5 ــ اگر پدربزرگ پدري داراي فرزند بيمار باشد رسيدگي به چه نحو است؟
جواب:در صورتي كه فرزند يا فرزندان بيمار بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري قادر به سرپرستي پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذكور بالاي 18 سال ميتواند درخواست رسيدگي نمايد.
6- اگر پدربزرگ مادري داراي فرزند بيمار باشد نحوه رسيدگي به چه صورت است؟
جواب:در صورتي كه فرزند يا فرزندان بيمار بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري قادر به سرپرستي از پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذكور بالاي 18 سال مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
7- منظور از تنها نوه ذكور بالاي 18 سال چيست؟
جواب: يعني اينكه مشمول به عنوان نوه در بين تمامي فرزندان پدربزرگ تنها نوه ذكور بالاي 18 سال براي پدربزرگ پدري يا مادري خود باشد.
8- چنانچه مشمول متقاضي داراي برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردايي يا پسرخاله بالاي 18 سال ديگري باشد كه بيمار است مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب:در صورتي كه نوه ديگري بالاي 18 سال و به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي و نگهداري از پدربزرگ نباشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.
9- آيا در معافيت كفالت پدربزرگ مادري وجود پدر مشمول (متقاضي) مانع رسيدگي است؟
جواب:خير- وجود پدر مشمول در معافيت كفالت پدربزرگ مادري مانع رسيدگي نمي‌باشد.
10- آيا در معافيت كفالت جد ( پدربزرگ) شرط سني يا بيماري قابل بررسي است؟
جواب:سن70 سال تمام براي پدربزرگ ملاك رسيدگي است ودر كمتراز آن تاييد شوراي پزشكي مبني بربيماري لازم است.
11ـ در صورتي كه نوه‌اي كه از معافيت كفالت پدربزرگ بهره‌مند شده بيمار يا فوت كرده باشد نحوه رسيدگي چگونه است؟
جواب:در صورتي كه به علت بيماري قادر به سرپرستي از پدربزرگ نباشد و يا به علت فوت سرپرستي پدربزرگ از وي ساقط شده باشد نوه ذكور بالاي 18 سال بعدي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
12ـ نوع و مدت اعتبار معافيت كفالت جد (پدربزرگ )به چه نحو است؟
جواب: نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.

كفالت مادربزرگ (پدري يا مادري)

1- شروط اصلي براي معافيت كفالت جده (مادربزرگ) كدامند؟
جواب :الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق يا فوت شوهر)
ب) مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18 سال مادربزرگ تلقي گردد.
ج) فرزندان مادربزرگ در قيد حيات نبوده و فوت كرده باشند.
2- منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) كدامند؟
جواب : كليه فرزندان وي اعم از پسران و دختران.
3- در معافيت كفالت جده ( مادربزرگ پدري) شروط اصلي كدامند؟
جواب:مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نيز فاقد شوهر باشد.
4- در معافيت كفالت جده ( مادربزرگ مادري) شروط اصلي كدامند؟
جواب :مشمول دايي و خاله و مادر نداشته باشد و همچنين مادربزرگ شوهر نداشته باشد.
5- منظور از تنها نوه ذكور بودن بالاي 18 سال براي مادربزرگ چيست؟
جواب:يعني اينكه مشمول در بين تمامي نوه‌هاي مادربزرگ تنها نوه ذكور بالاي 18 سال باشد.
6- چنانچه نوه ذكور بالاي 18 سال ديگري وجود داشته باشد اما بيمار باشد وضعيت چگونه است؟
جواب:در صورتي كه نوه‌هاي بالاي 18 سال ديگر به علت بيماري بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي از مادربزرگ نباشند مشمول به عنوان تنها نوه ذكور سالم بالاي 18 سال مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.
7- چنانچه شوهر مادربزرگ در حبس باشد آيا مي‌توان به ادعاي كفالت تنها نوه ذكور بالاي 18 سال وي رسيدگي نمود؟
جواب:خير- براي اين نوع معافيت مادربزرگ مي بايست به علت فوت يا طلاق از شوهر فاقد شوهر باشد.
8- چنانچه مادربزرگ داراي فرزند بيمار باشد آيا مي‌توان به ادعاي تنها نوه ذكور بالاي 18 سال وي رسيدگي نمود؟
جواب: در صورتي كه فرزند يا فرزندان بيمار مادربزرگ بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به نگهداري از مادر نباشند در آن صورت رسيدگي به ادعاي كفالت تنها نوه بالاي 18 سال بلامانع خواهد بود.


برگرفته از سایت پلیس