اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > حقوق مدنی > دانلود کتاب «راهنمای نگارش و تنظیم قراردادهای حقوقی به زبان ساده»
منتشر شده: 26 اوت 2015

دانلود کتاب «راهنمای نگارش و تنظیم قراردادهای حقوقی به زبان ساده»

کتاب «راهنمای نگارش و تنظیم قراردادهای حقوقی به زبان ساده» توسط کمیسیون حقوقی و قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران تدوين شد.
این کتاب از اينجا قابل دریافت است.

سندهاي پيوست