اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق کار و تامین اجتماعی > دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 17 ژوئن 2015

دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار

قراردادهای موقت کار کمتر از یکسال ممنوع و از حیث مدت بی اعتبار هستند
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستورالعمل شماره ۴۰ تنظیم قرارداد موقت کار با مدت کمتر از یکسال را ممنوع اعلام کرد.
طبق این دستورالعمل قراردادهای موقتی که پیش از این هم با مدت کمتر از یکسال منعقد شده اند از حیث مدت بی اعتبار بوده و در حکم قرارداد یکساله هستند.

ماده ۷ قانون کار :
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

: تصاوير را بطور خودكار در صفحه اى گذاشتن