اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > قضاوت > انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه > راهنمای مراجعین به دادگاه حقوقی
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 8 دسامبر 2014

راهنمای مراجعین به دادگاه حقوقی

راهنمای مراجعین به دادگستری ـ راهنمای مراجعین به دادگاه حقوقی ـ معاونت آموزش قوه قضائیه
درخواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان
داوری‌نامه
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان و فک رهن
درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه اول)
درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه اول)
درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم)
درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم)
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه
درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان
درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم)
درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم)
درخواست دستور موقت اتصال تلفن
درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)
درخواست دستور موقت منع از پرداخت چک
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (01)
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (02)
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (01)
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (02)
اظهارنامه برای مطالبه وجه قرارداد و معرفی داور مورد رضایت دوطرف
اصلاح گواهی حصر وراثت به لحاظ اشتباه در شماره شناسنامه
اصلاح سند مالکیت ملکی
ابطال صلح‌نامه
ابطال رأی داور
ابطال چک مفقود شده
ابطال علامت تجاری ثبت شده
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (02)
استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (01)
اجرای رأی داور
دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال
دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت
دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
دادخواست الزام به تغییر نام
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
اعتراض ذینفع به گواهی حصر وراثت
اظهارنامه برای معرفی داور مورد رضایت
اظهارنامه برای معرفی داور
الزام به انجام تعهد
تقاضای اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما
انحلال شرکت سهامی خاص
انحلال شرکت تجاری