اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > قضاوت > انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه > راهنمای مراجعین به دادگاه خانواده
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 8 دسامبر 2014

راهنمای مراجعین به دادگاه خانواده

راهنمای مراجعین به دادگستری ـ راهنمای مراجعین به دادگاه خانواده ـ معاونت آموزش قوه قضائیه
فسخ نکاح
عدم اشتغال همسر
گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
گواهی عدم امکان سازش
صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه
درخواست ملاقات فرزند
حضانت
دریافت جهیزیه از ماترک زوج مرحوم
درخواست وصول مهریه به همراه تامین خواسته
واخواهی نسبت به دادنامه
ملاقات فرزند با تعیین مکان و زمان
کاهش ساعات ملاقات فرزند
کاهش اقساط مهریه
مطالبه نفقه معوقه
مطالبه مهریه
مطالبه اجرت المثل ایام زندگی
مطالبه نفقه از ولی توسط فرزند
مطالبه نحله
استرداد عین جهیزیه
استرداد اثاثیه
اعطای حضانت فرزند
اعسار از پرداخت مهریه
اجازه ازدواج مجدد با رضایت همسر
اجازه ازدواج از دادگاه به علت نارضایتی پدر
اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج
اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج دختربه علت مجهول المکان بودن پدر
تامین دلیل فوری جهیزیه
اهدای جنین
تقاضای کاهش نفقه
تعیین میزان نفقه فرزند مشترک
انتقال حضانت
افزایش نفقه
افزایش ساعات ملاقات فرزند
الزام به تهیه مسکن و پرداخت نفقه برای زوجه
الزام به تهیه مسکن مستقل