اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > آموزش حقوق در فرانسه > نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ فرانسه در (...)
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 13 دسامبر 2014

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ فرانسه در ایران

تحصیلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زیبا امکان پذیر است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه یابند که دیپلم دبیرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی دیگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نیز مؤسسه هایی که برای تربیت نیروهای متخصص تأسیس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گیرند. در فرانسه شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای خارجیان قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان است.
پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998 که طی آن تصمیم گرفته شد کشورهای اروپایی برای تسهیل در مقایسه و تشخیص مدارک تحصیلی در قالبی یکسان اعطای مدرک نمایند، نظامی جدید برای مقاطع تحصیلی آموزش عالی در کشور فرانسه مشهور به LMD (Licence, Master, Doctorat) اعلام گردید که از سال 2002 به اجرا در آمد.
این نظام مبتنی بر سیستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصیلی شامل دو سطح قبل از لیسانس و بعد از لیسانس می باشند که اولی شامل سیکل اول و دومی خود در دو سطح سیکل دوم و سوم تعریف میشود.

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌
در کشور فرانسه آموزش کودکان با دوره آمادگی از 5 سالگی آغاز می شود. تحصیلات دوره ابتدایی از 6 سالگی شروع می شود و پنج سال به طول می انجامد. سپس کلیه دانش آموزان به یک دوره چهار ساله اجباری وارد می شوند. بعد از آن دوره تحصیلات متوسطه عمومی را آغاز می کنند و به مدت سه سال ادامه می دهند. مجموع تحصیلات پیش دانشگاهی در فرانسه 12 سال است که منجر به اخذ مدرک دیپلم دبیرستان Bac (Baccalauréat) می گردد.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌
تحصیلات عالی در فرانسه در دانشگاه ها، مدارس عالی مهندسی و مؤسسه های هنرهای زیبا امکان پذیر است. کسانی می توانند به دانشگاه ها و مؤسسات فوق راه یابند که دیپلم دبیرستان را گرفته باشند. برای ورود به مراکز آموزش عالی دیگری مانند مدارس عالی دولتی (Ecole Nationale)، مدارس عالی خصوصی و نیز مؤسسه هایی که برای تربیت نیروهای متخصص تأسیس شده اند، از داوطلبان امتحان تخصصی می گیرند. در فرانسه شرط ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای خارجیان قبولی در امتحان ورودی سراسری زبان است.
پس از برگزاری کنفرانس اروپا در سال 1998 که طی آن تصمیم گرفته شد کشورهای اروپایی برای تسهیل در مقایسه و تشخیص مدارک تحصیلی در قالبی یکسان اعطای مدرک نمایند، نظامی جدید برای مقاطع تحصیلی آموزش عالی در کشور فرانسه مشهور به LMD (Licence, Master, Doctorat) اعلام گردید که از سال 2002 به اجرا در آمد.
این نظام مبتنی بر سیستم آموزشی واحدی موسوم به ECTS (European Credit Transfer System) بوده و در آن دوره های تحصیلی شامل دو سطح قبل از لیسانس و بعد از لیسانس می باشند که اولی شامل سیکل اول و دومی خود در دو سطح سیکل دوم و سوم تعریف میشود.

‌دوره‌های‌ تحصیلی

دوره اول یا قبل از لیسانس.

سیکل اول: شامل هر یک از دوره های ذیل است:
(Diplome d’Etude Universitaire Général) DEUG یا دیپلم تحصیلات عمومی دانشگاهی
(Brevet de Technicien Supérieur) BTS یا گواهینامه تکنسین عالی
DUT  (Diplome Universitaire de Technologie)یا دیپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی
(Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST دیپلم تحصیلات دانشگاهی علمی و فنی
کلیه دوره های یادشده شامل حداقل دو سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه است که به موازات سیستم های جدید شامل 120 واحد اروپایی می باشد.
Licence یا Licence Professionelle:
به طور متعارف شامل 6 ترم یا 3 سال تحصیلات نظری، روش شناختی و کاربردی
است که 180 واحد را در بر می گیرد (هر ترم 30 واحد). شرط ورود به این دوره
داشتن دیپلم دبیرستان و یا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک DUT و BTS با یک سال تحصیل می توانند Licence Professionelle را دریافت نمایند.
‌‌‌Maitrise: یک‌ سال‌ تحصیل‌ بعد ازLicence  یا 4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان (طول‌ دوره‌ ‌‌مجموعاً‌ چهار سال) را در بر می گیرد.
(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et Technique) MST: شامل حداقل 4 سال تحصیل بعد از دیپلم، یا 2 سال تحصیل بعد از DEUG و دوره های مشابه و یا یک سال تحصیل بعد از Licence است.
 

دوره دوم یا بعد از لیسانس.

سیکل دوم:

Masterشامل دو سال (4 ترم) آموزش و پژوهش، گذراندن 120 واحد اروپایی و بهمراه پایان نامه است و سال اول و دوم آن به ترتیب به Master I و Master II. شناخته می شود. این دوره به دو صورت ارائه می شود: Master de Recherche یا پژوهشی و Master Professionel یا حرفه ای.
§ Master de Recherche: دو سال درس و پژوهش، 120 واحد اروپایی و پایان نامه.
§ Master Professionel: دو سال درس و کار حرفه ای، 120 واحد اروپایی و پایان نامه.
Diplome Ingenieur: شامل حداقل 5 سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان یا 3 سال بعد از DEUg یا دوره آمادگی موسوم به Préparatoire و بهمراه پایان نامه است.
(Diplme d’Etudes Approfondies) DEA و DESS: دوازده‌ تا هیجده‌ ماه‌ تحصیل‌ بعد از دوره‌Maîtrise  که‌ شامل‌ دو مرحله‌ درس‌ و پژوهش‌ و بهمراه پایان نامه است.
‌دیپلم‌ های معماری موسوم به‌DPLG ،DESA : شامل 5/4 تا 5 سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه به همراه پایان نامه است.
Magistrat: شامل حداقل 5 سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان و بهمراه پایان نامه است.

سیکل سوم:

Doctorat: شامل حداقل سه سال پژوهش پس از Master de Recherche یا به عبارتی 8 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر Ecole Doctorat می شود و همراه پایان نامه می باشد.
توجه: مدارک تحصیلی با شروع دوره بعد از 2002 ولی با ضوابط نظام قدیم، در صورت ارائه گواهی ارزیابی از دانشگاه های فرانسه، برابر ضوابط نظام جدید ارزشیابی می گردد.

 ‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

‌.1مدارک DUT، BTS، DEUG، DEUST به مأخذ "کاردانی" ارزشیابی می گردند.
2- مدرک Licence "کارشناسی" ارزشیابی می گردد.
تبصره: تنها آن دسته از مدارک Licence که شروع دوره آنها بعد از سال 2002 میلادی و درنظام LMD اخذ شده باشد به مأخذ کارشناسی ارزشیابی می گردند. بدین ترتیب مدارک Licence که شروع دوره آنها قبل از تاریخ یادشده و یا غیر از نظام LMD باشد به مأخذ کاردانی ارزشیابی می گردند.
3- مدرک Licence Professionnelle "کارشناسی حرفه ای" ارزشیابی می گردد.
4- مدرک Maitrise و نیز مدارک MSG و MST به مأخذ"کارشناسی" ارزشیابی می گردند.
5- مدرک Master برای دوره پژوهشی (Recheche) "کارشناسی ارشد" و برای دوره حرفه ای (Professionnel) "کارشناسی ارشد حرفه ای" ارزشیابی می گردد.
تبصره- دوره Master I سال اول کارشناسی ارشد تلقی شده و پیش نیاز Master II می باشد. در صورت صدور گواهی مربوط به پایان دوره یاد شده از سوی دانشگاه، صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.
6- مدارک DEA و DESS به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردند.
7- مدارک Diplome Ingenieur به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردند.
8- مدارکDPLG ،DESA : به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردند.
8- مدرک Magistrat به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردد.
9- مدارک معماری موسوم به DPLG و DESA به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می گردند.
10- کلیه مدارک Doctorat "دکترا" ارزشیابی می گردند.
تبصره- مدارک دکترای سیکل سوم و Docteur d’Etat مربوط به نظام قبل از LMD "دکترا" ارزشیابی می گردند.
مدرک Docteur Universitaire ارزشیابی نمی گردد.
 

‌معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ فرانسه

‌ ‌الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ فرانسه، گروه‌ یک‌ (ممتاز).

1- [Université de Provence->http://www.up.univ-mrs.fr/] (Aix - Marseille I, II. III)

2[- Université de Picardie Jules – Verne->http://www.u-picardie.fr/]

3- [Université de Angers->http://www.univ-angers.fr/]

4- [Université de Franche - Comté, Besancon->http://www.univ-fcomte.fr/]

5- [Université de Bordeaux->http://www.u-bordeaux1.fr/] (I, II, III, IV)

6- [Université de Bretagne Occidentale->http://www.univ-brest.fr/]

7- [Université de Caen->http://www.unicaen.fr/]

8- [Université de Savoie->http://www.univ-savoie.fr/]

9- [Université de Clermont - Ferrand->http://www.univ-bpclermont.fr/] (I, II)

10- [Université de Bourgogne, Dijon->http://www.u-bourgogne.fr/]

11- Université de Gronoble (I, II, III)

12- [Université de Havre->http://www.univ-lehavre.fr/]

13- [Université de Lille->http://www.univ-lille1.fr/] (I, II, III)

14- [Université de Limoges->http://www.unilim.fr/]

15- Université de Lyons (I, II, III)

16- [Université de Maine - Le Mans->http://www.univ-lemans.fr/]

17- [Université de Metz->http://www.univ-metz.fr/]

18- [Université de Montpelier->http://www.univ-montp1.fr/] (I, II, III)

19- [Université de Haute - Alsace Mulhouse->http://www.uha.fr/]

20- [Université de Nancy->http://www.univ-nancy2.fr/] (I, II)

21- [Université de Nantes->http://www.univ-nantes.fr/]

22- [Université de Nice Sophia Antipolis->http://portail.unice.fr/]

23- [Université d´ Orléan->http://www.univ-orleans.fr/]

24- [Université Paris->http://www.sorbonne.fr/] (I, II, III, IV, V, VI)

25- Université Paris (IX, X, XI, XII, XIII)

26- [Université de Pau->http://www.univ-pau.fr/]

27- [Université de Perpignan->http://www.univ-perp.fr/]

28- [Université de Poitiers->http://www.univ-poitiers.fr/]

29- [Université de Reims Champagne - Ardenne->http://www.univ-reims.fr/]

30- [Université de Rennes->http://www.univ-rennes1.fr/] (I, II)

31- [Université de Rouen - Haute Normadie->http://www.univ-rouen.fr/]

32- [Université Jean Monnet Saint - Etienne->http://www.univ-st-etienne.fr/]

33- [Université Strasbourg->http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib/www-ulp.u-strasbg.fr] (I, II, III)

34- [Université de Toulon et du Var->http://www.univ-tln.fr/]

35- [Université de Toulouse->http://www.univ-tlse1.fr/] (I, II, III)

36- [Université Francois Rabelais de Tours->http://www.univ-tours.fr/]

37- Université de Valenciennes et du Hainut - Cambresis

38- [Université de Versailles Saint - Quentin - en – Yvelines->http://www.uvsq.fr/]

39- [Institut National Polytechnique de Toulouse->http://www.inp-toulouse.fr/]

40- Institut National Polytechnique de Gronoble

41- [Institut National Polytechnique de Lorraine->http://www.inpl-nancy.fr/]

42- Ecole Nationale

‌42 -کلیه‌ مدارس‌ عالی‌ دولتی‌ 

43- [Institut National des Télécommunications->http://www.it-sudparis.eu/en](INT)

44- [Université de Cergy- Pontoise->http://www.u-cergy.fr/] (University of Cergy- Pontoise)

45- [Université Denis Diderot->http://www.univ-paris-diderot.fr/] (Paris VII)

46- Université d’ Avignon et des Pays de Vauculse

47- Ecole Nationale Supérieure de I’Aéronautique et de I’Espace (ENSAE- SUPAERO)

48- Ecole Nationale Supérieure des Télécomunications de Bretagne

49- [Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges->http://www.ensil.unilim.fr/] (ENSIL)

50- Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique,
d’Informatique, d’Hydrolique et des Télécommunications de Toulouse
(ENSEEIHT)

[51- Université de Technologie de Compiégne (UTC)->http://www.utc.fr/]

52- [Ecole National Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace->http://www.ensisa.uha.fr/]

53- [Ecole National Supériure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes->http://www.emn.fr/]

53- تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم کامپیوتر، علوم انسانی، مهندسی صنایع، مهندسی محیط زیست، فیزیک

54- Universite Paris- Est

55- [Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble->http://www.grenoble.archi.fr/]

56- [Université de la Rechelle->http://www.univ-lr.fr/]

57- [Université de Technologie de Troyes->http://www.utt.fr/]

58- [Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie->http://www.estp.fr/]

59- Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)

60- [Ecole Centrale Paris->http://www.ecp.fr/]

61- [Université de Corse Pascal Paoli->http://www.univ-corse.fr/]

62- [Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales->http://www.ehess.fr/]

63- Agro Paris Tech

64- Centre Internqtionql d’Etudes Suip

65- [INSA-Lyon->http://www.insa-lyon.fr/]

66- [INSA- Rennes->http://www.insa-rennes.fr/]

67- [INSA- Rouen->http://www.insa-rouen.fr/]

68- [INSA- Strasbourg->http://www.insa-strasbourg.fr/]

69- [INSA- Toulouse->http://www.insa-tlse.fr/]

70- [Museum National d’Histoire Naturelle->http://www.mnhn.fr/]

71- [Ecole Central de Nantes->http://www.ec-nantes.fr/]

72- [Ecole National Supérieure des Mines de Paris->http://www.ensmp.fr/]

73- [Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau)->http://www.polytechnique.fr/]

74- [Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille->http://www.polytech.univ-mrs.fr/]

75- Institiut Supérieure de Mécanique de Paris

76- Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN)

77- Institut Supérieure de Mécanique de Paris

77- فقط تا مقطع کارشناسی ارشد

78- Ecole d’ Architecture de la ville & des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)

79- Institut supérieur de Mécanique de Paris

79- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

80- Institut national de la recherché agronomique

81[- Université d’ Evry- Val-d’Essonne->http://www.univ-evry.fr/fr/index.html]

82- Ecole Supérieure d’Electicité (SUPELEC)

83- Ecole National des Ponts et Chaussees (ENPC-Marne-La-Valleé)

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه، گروه دو (خوب)

1- [INSEAD->http://www.insead.edu/] (Institut Européen d’Administration des Affaires)

2- [Université Vincennes- Saint- Denis->http://www.univ-paris8.fr/] (Paris VIII)

3- [Ecole Supérieure de Commerce de Reims->http://www.supdeco-rms.com/]

3- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت

4- CERAM Sophia Antipolis

4- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی

5- Paris Graduate School of Management

5- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت

6- [ESSEC Business School->http://www.essec.edu/]

6- کلیه مدارک، بغیر از مدرک Mastéré Spécialisé قابل قبول است. رشته تجارت

7- [Ecole Pratique des Hautes Etudes->http://www.ephe.sorbonne.fr/]

8- [Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)->http://www.edhec.com/]

8- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت

9- Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)

9- صرفا" تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت

10- [Rennes International Business Schoo->http://www.school-business.com/]l

10- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی

11- [Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)->http://www.hec.edu/]

11- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد

12- [Ecole d’Architecture de Paris- Belleville->http://www.paris-belleville.archi.fr/]

12- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

13- Ecole d’Architedcture de Paris- Val-de-Sein

13- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد

14- Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)

14- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات

15- [Ecole Supérieure d’Optique (ESO)->http://www.iota.u-psud.fr/]

15- تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک

[ 16- Institut Supériure des Matérieux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)->http://www.ismans.univ-lemans.fr/]

16- تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک

17- [Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)->http://www.eseo.fr/]

17- پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله)

18-[ Institut de Physique du Globe de Paris->http://www.ipgp.jussieu.fr/]

19- [Euromed Marseille (Ecole de Manadement)->http://www.euromed-marseille.com/]

19- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

20- [Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électriaue->http://www.esigelec.fr/]

20- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

21- [Institut Supérieure d’ Argriculture->http://www.isa-lille.fr/]

21- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

22- [Ecole Superieure d’ Architecture->http://www.esa-paris.fr/]

23- Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest

24- [Conservatoire Nationale des Arts et Metiers->http://www.cnam.fr/]

25- Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz

صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد25

26- Grenoble école de Manaement

26- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و فقط
مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به
دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود.

27- [Institut Supérieure d’Agriculture (ISA)->http://www.isa-lille.fr/]

صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد27

28- Audencia Nantes Ecole de Management

صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

29- Ecole de Management Léonard de Vinci

30- Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci

31- Institut International de Multimédia Léonard de Vinci

31- پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، چاپ مقاله)

32- Eurecom Sophia Antipolis

32- فقط در صورتی که دوره ها به صورت
مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار
شود قابل ارزشیابی است.

33- Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Strasbourg (Unité Pédagogique d’Architecture de Strasbourg)

34- [Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes Industriels->http://www.eigsi.fr/]

35[- Ecole Supérieur de Commerce de Rouen->http://www.rouenbs.fr/]

35- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

36- Ecole Supérieur de commerce de Toulouse

36- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

37- Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)

37- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

38- Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen

38- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

49- Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier

39- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی

40- Ecole de Management de Lyon

40- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

41- Ecole Internationale de creation audiovisuelle et dr réalistion

41- صرفاً تا مقطع کاردانی

42- Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie

42- صرفاً تا مقطع کاردانی

43- Clermont Graduate school of Management

43- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

44- Skema Business School

44- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

[45- Université de Technologie de Belfort-Montbéliard->http://wwwutbm.fr/]

 46- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ دولتی‌ که‌ مورد تأیید وزارت‌ آموزش عالی و تحقیقات فرانسه‌ هستند.

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نا معتبر در کشور فرانسه

کلیه مدارک صادره از دانشگاه های ذیل غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بایست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نماید.

1- Academie Internationale des Hautes Etudes

2- Centre d’etude diplomatique et Strategique

3- Diplome d’etudes superieus-3eme cycle

4- Ecole pour l’Inormarique et les nouvelles technologies (EPTHECH)

5- Educatel

6- International University of Paris

7- Robert de Sorbon

8- Shiller International University

9- Total University

10- Vatel Hotel School

11- European Virtual University

12-  از مدرسه مرکزی پاریس Master Specialise مدرک

13- International School of Management (ISM)

14- The American University of Paris

 

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ فرانسه‌

 

ردیف

مدارک

 

شرایط

ارزشیابی

 
 

 

1

DEUG, BTS, DEUST, DUT

شامل 2 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

کاردانی

 

 

2

LICENCE

شامل 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان و گذراندن 180 واحد اروپایی

1- کارشناسی (مدارک مربوط با شروع دوره بعد از سال 2002 و در نظام LMD)

2- کاردانی (مدارک مربوط با شروع دوره قبل از سال 2002 و غیر از نظام LMD)

 

 

3

LICENCE PROFESSINNEL

شامل 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا هنرستان و یا 1 سال تحصیل بعد از DUT وBTS

 

کارشناسی حرفه ای

 

 

4

MAITRISE

شامل 4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان و یا یک سال تحصیل بعد ازLICENCE مربوط به قبل از سال 2002 میلادی و غیر از نظام LMD

کارشناسی

 

 

 

5

MST (MAITRISE DE SCIENCES ET TECHNIQUES)

و

MSG (MAITRISE DE SCIENCES DE GESTION)

 شامل حداقل 4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان، 2 سال تحصیل بعد ازDEUG  و یا دوره های مشابه و یا یک سال تحصیل بعد ازLICENCE مربوط به قبل از سال 2002 میلادی و غیر از نظام LMD

کارشناسی

 

 

 

6

MASTER DE RECHERCHE

2 سال تحصیل و پژوهش، 120 واحد اروپایی و بهمراه پایان نامه. سال اول و دوم این دوره به ترتیب1Master I و Master II نامیده می شود.

کارشناسی ارشد

 

 

7

MASTER

PROFESSIONNEL

2 سال تحصیل و کار حرفه ای، 120 واحد اروپایی و بهمراه پایان نامه. سال اول و دوم این دوره به ترتیب1Master I و Master II نامیده می شود.

کارشناسی ارشد حرفه ای

 

 

8

DEA یا DESS

12 تا 18 ماه تحصیل (درس و پژوهش) بعد از Maîtrise مربوط به قبل از سال 2002 میلادی و غیر از نظام LMD

کارشناسی ارشد

 

 

9

DIPLOME D’INGENIEUR

شامل حداقل 5 سال تحصیل و کار حرفه ای و بهمراه پایان نامه بعد دیپلم متوسطه یا هنرستان یا سه سال تحصیل بعد از DEUG یا دوره آمادگیPréparatoire

کارشناسی ارشد

 

 

10

‌دیپلم‌ های معماریDPLG ،DESA :

حداقل 5 سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان و بهمراه پایان نامه

کارشناسی ارشد

 

 

11

MAGISTRAT

شامل حداقل 5 سال تحصیل، کار حرفه ای و بهمراه پایان نامه بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان

کارشناسی ارشد

 

 

12

DIPLOME DE DOCTEUR

DOCTORAT

DOCTEUR DE 3eme CYCLE

DOCTEUR d’ETAT

شامل حداقل 3 سال پژوهش و بهمراه رساله

دکترا

 

13

DOCTEUR UNIVERSITAIRE

ـــــــــــــــــ

ارزشیابی نمی گردد

 

در صورت صدور گواهی پایان دوره Master I از سوی دانشگاه، برای دوره یاد شده صرفاً گواهی صحت صدور صادر می گردد.

موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و آمریکا

 


از msrt