اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > ایجاد سایت حقوقی در "حلقه حقوقدان"
منتشر شده: 19 نوامبر 2014

ایجاد سایت حقوقی در "حلقه حقوقدان"

حلقه حقوقدان، حقوقدانان را قادر می‌سازد به سادگی و در عرض کمتر از 20 ثانیه، سایت اختصاصی خود را بسازند و به انتشار اندیشه‌ها و مطالب حقوقی و قضائی خود، یا معرفی خود، موسسه، دفتر و ... مهارت‌ها و تخصص‌های خود بپردازند.

سایت حقوقی

 

وب را بنگريد: حقوقدانان