مقالات كامل

 • جلسة پنجاهم بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز بيست و نهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و نهم ذيقعدة 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب:
  1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي مقدسي شيرازي
  2ـ طرح و تصويب اصل 114 (اصل يكصد و سي و نهم)
  3ـ طرح اصل 115
  4ـ طرح و تصويب اصل 117 (اصل يكصدو چهل و يكم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 118 (اصل يكصد و چهل و سوم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 119 (اصل يكصد و چهل و هفتم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 120 (اصل يكصد و چهل و پنجم)
  8ـ طرح و تصويب اصل 121 (اصل يكصد و چهل و ششم)
  9ـ طرح و تصويب اصل 124 (اصل يكصد (...)

 • جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه در ساعت 16 و 15 دقيقه روز 28 مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و طرح مطالب متفرقه
  2ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل
  3ـ طرح اصل 115
  4ـ طرح و تصويب اصل 116 (اصل يكصد و چهلم)
  5ـ طرح اصل 117
  6ـ طرح اصل 118
  7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت جلسه و طرح مطالب متفرقه نايب رئيس (بهشتي) -
  بسم الله الرحمن (...)

 • جلسه چهل و هشتم بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت ده و نيم روز بيست و ششم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و ششم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي مبني بر اظهار تأسف از چهلمين روز در گذشت مفسر كبير قرآن و مجاهد نستوه مرحوم آيت اللّه سيد محمود طالقاني
  2ـ طرح و تصويب اصل 11 (اصل يكصد و سي و ششم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 112 (اصل يكصد و سي و هفتم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 113 (اصل يكصد و سي و هشتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 114
  6ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل
  7ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي (...)

 • جلسه چهل و هفتم بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت 13/15 دقيقه روز بيست و پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه
  2ـ طرح و تصويب اصل 103 (اصل يكصد و سي و يكم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 104 (اصل يكصد و سي و دوم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 105 (اصل يكصد و بيست و هفتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 106 (اصل يكصد و بيست و ششم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 107 (اصل يكصد و سي و سوم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 108 (اصل يكصد و سي و چهارم)
  8ـ طرح و تصويب اصل 109 (اصل يكصد و سي و پنجم)
  9ـ طرح و تصويب اصل 110 (اصل يكصد (...)

 • جلسه چهل و ششم بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه در ساعت پانزده روز بيست و چهارم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و چهارم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي حجتي كرماني درباره وقايع سال گذشته مسجد كرمان
  2ـ طرح و تصويب اصل 89 (اصل يكصد و بيست و يكم)
  3ـ ادامه بحث و تصويب اصل 96 (اصل يكصد و بيست و سوم)
  4ـ ادامه بحث و تصويب اصل 97 (اصل يكصد و بيست و چهارم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 98 (اصل يكصد و بيست ودوم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 99 (اصل يكصد و بيست نهم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 100 (اصل يكصد و بيست و هشتم)
  8ـ (...)

 • جلسة چهل و پنجم بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت 12/15 دقيقه روز بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و سوم ذيقعدة 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب:
  1ـ طرح و تصويب اصل 88 (اصل يكصد و سيزدهم)
  2ـ طرح و تصويب اصل 90 (اصل يكصد و چهاردهم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 91 (اصل يكصد و شانزدهم)
  4ـ ورود هيأت فلسطيني و چند سخنراني به اين مناسبت
  5ـ طرح و تصويب اصل 92 (اصل يكصد و هفدهم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 93 (اصل يكصد و هجدهم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 94 (اصل يكصد و نوزدهم)
  8ـ طرح و تصويب اصل 95 (اصل يكصد و بيستم)
  9ـ طرح اصل 97
  10ـ پايان جلسه (...)

 • جلسه چهل و چهارم بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز بيست و دوم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و دوم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي به مناسبت شهادت سرگرد يارجاني در مهاباد
  2ـ ادامه بحث و تصويب اصل 87 (اصل يكصد و دهم)
  3ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي به مناسبت شهادت سرگرد يارجاني در مهاباد نايب رئيس (بهشتي) ـ
  بسم الله (...)

 • جلسه چهل و سوم بيست و يكم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه در ساعت 15/15 دقيقه روز بيست و يكم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و يكم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ ادامه بحث پيرامون اصل 87
  2ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ ادامه بحث پيرامون اصل 87 نايب رئيس (بهشتي) ـ
  بسم الله الرحمن الرحيم
  .
  اصل 87 درباره وظايف و اختيارات رهبري است در جلسه صبح پنجشنبه اين اصل مطرح شد، بند اول و دوم مورد تأييد قرار گرفت بند سوم (...)

 • جلسه چهل و دوم نوزدهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت ده و چهل پنج دقيقه روز نوزدهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با نوزدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث پيرامون اصل 87
  2ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث پيرامون اصل 87 نايب رئيس (بهشتي) ـ
  بسم الله الرحمن الرحيم
  .
  اصل 87 مطرح است، در اين اصل فعا 5 بند تنظيم شده بند اول تعيين فقهاي شوراي نگهبان است كه ديروز (...)

 • جلسه چهل و يكم هيجدهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و دوازده دقيقه روز 18 مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هجدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست دكتر سيد محمد حسيني بهشتي(نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات آقاي دكتر بهشتي پيرامون مراسم بزرگداشت شهادت پاسداران سردشت.
  2ـ طرح و تصويب اصل 82 (اصل يكصد و نهم)
  3ـ طرح اصل 87
  4ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ بيانات آقاي دكتر بهشتي پيرامون مراسم بزرگداشت شهادت پاسداران سردشت نايب رئيس (بهشتي) ـ
  بسم الله الرحمن الرحيم
  .
  امروز (...)

 • جلسة چهلم هفدهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هفدهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هفدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب:
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي در مورد وقايع ناگوار غرب كشور
  2ـ ادامة بحث و تصويب اصل 3/76 (اصل يكصد و چهارم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 1/77 (اصل نود و سوم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 84 (اصل يكصد و هفتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 85 (اصل يكصد و هشتم)
  6ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (...)

 • جلسة سي و نهم چهاردهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و هفت دقيقه روز چهاردهم مهرماه 1358 هجري شمسي براپبر با چهاردهم ذيقعدة 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب:
  1ـ اعلام رسميت جلسه ـ نطق قبل از دستور آقاي هرايرخالاتيان
  2ـ قرائت اسامي غايبين و دير آمدگان جلسة عصر چهارشنبه يازدهم مهرماه 1358
  3ـ ادامة بحث پيرامون اصل 3/76
  4ـ ادامة بحث و تصويب اصل 4/76 (اصل يكصد و ششم)
  5ـ طرح اصل 84
  6ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت (...)

 • جلسه سي و هشتم يازدهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز يازدهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با يازدهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي بمناسبت ميلاد حضرت رضا(ع) و سالروز هجرت امام و نطق قبل از دستور آقاي سبحاني
  2ـ طرح اصل 4/76
  3ـ ادامة بحث پيرامون اصل 3/76
  4ـ نطق بعد از دستور آقا حجتي كرماني دربارة مطالب منتشر شده در يكي از جرايد راجع به مجلس خبرگان
  5ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (...)

 • جلسه سي و هفتم دهم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و هفت دقيقه روز دهم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با دهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي الله حسينعلي منتظري تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي حميد الله ميرمرادزهي.
  2ـ طرح و تصويب اصل 79 (اصل نود و پنجم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 74 (اصل يكصدم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 75 (اصل يكصد و يكم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 76 (اصل يكصد و دوم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 1/76 (اصل يكصد و سوم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 2/76 (اصل يكصد و پنجم)
  8ـ طرح اصل 3/76
  9ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (...)

 • جلسه سي و ششم نهم مهر ماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز نهم مهر ماه 1358 هجري شمسي برابر با نهم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و نطق قبل از دستور آقاي خادمي
  2ـ طرح و تصويب اصل 77 (اصل نود و يكم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 78 (اصل نود و چهارم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 80 (اصل نود و ششم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 81 (اصل نود و هفتم)
  6ـ طرح اصل 82
  7ـ طرح و تصويب اصل 83 (اصل نود و دوم)
  8ـ تمديد مدت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت يك ماه
  9ـ پايان جلسه دبير خانه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (...)

 • جلسه سي و پنجم هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده روز هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هشتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي نايب رئيس (بهشتي) تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي جواد فاتحي
  2ـ طرح و تصويب اصل 70 (اصل هشتاد و نهم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 72 (اصل هشتاد و هفتم)
  4ـ طرح و تصويب اصل (اصل نودم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 71 (اصل هشتاد و ششم)
  6ـ طرح اصل 1/71 (دنباله اصل 71)
  7ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ (...)

 • جلسه سي و چهارم هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هفتم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هفتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه
  2ـ طرح و تصويب اصل 66 (اصل و هفتادو نهم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 64 (اصل هشتاد و سوم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 65 (اصل هفتاد و هفتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 68 (اصل هشتاد و دوم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 69 (اصل هشتاد و هشتم)
  7ـ طرح اصل 70
  8ـ طرح اصل 71
  9ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (...)

 • جلسه سي و سوم پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و پنج دقيقه روز پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقاي ناصر مكارم شيرازي.................
  2ـ طرح اصل 64
  3ـ طرح اصل 65
  4ـ طرح اصل 66
  5ـ طرح و تصويب اصل 67 (اصل هشتادم)
  6ـ طرح اصل 68
  7ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
  1ـ بيانات قبل از دستور آقاي ناصر مكارم شيرازي نايب رئيس (بهشتي) ـ
  بسم الله الرحمن (...)

 • جلسة سي و دوم پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت ده و سي دقيقه روز پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب:
  1ـ اعلام رسميت جلسه و تصويب اصل 56 (اصل هفتاد و يكم).
  2ـ طرح و تصويب اصل 57 (اصل هفتاد و دوم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 58 (اصل هشتاد و چهارم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 60 (اصل هفتاد و سوم).
  5ـ طرح و تصويب اصل 61 (اصل هفتاد و چهارم).
  6ـ طرح و تصويب اصل 59 (اصل هشتاد و پنجم).
  7ـ طرح و تصويب اصل 62 (اصل هفتاد و پنجم).
  8ـ طرح و تصويب اصل 63 (اصل هفتاد و ششم).
  9ـ صورت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة (...)