مقالات كامل

 • جلسه شصت و هفتم بيست و چهارم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و بيست و پنج دقيقه روز بيست و چهارم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و چهارم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات رئيس پيرامون پايان كار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
  2ـ بيانات نايب رئيس
  3ـ قرائت اصول مصوب قانون اساسي و امضاء آن بوسيله نمايندگان
  5ـ پايان جلسه آقايان: دكتر حسن حبيبي وزير فرهنگ و آموزش عالي و سخنگوي شواري انقلاب - محمد يوسف طاهري قزويني وزير راه و ترابري - دكتر اسلامي وزير پست و تلگراف و (...)

 • جلسه شصت و ششم بيست و دوم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه شصت و ششم جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز بيست و دوم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و دوم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان پرورش و هاشمي نژاد
  2ـ طرح اصل مربوط به صدور حكم يكدرجهاي
  3ـ طرح اصل 84
  4ـ طرح اصل 2/87
  5ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
  [---------------------------------------------]
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان پرورش و هاشمي نژاد رئيس (منتظري) - آقاي پرورش بفرمائيد به عنوان ناطق قبل از دستور اگر مطلبي داريد بيان نمائيد. (...)

 • جلسه شصت و پنجم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و شانزده دقيقه روز بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيستم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد رستم شهزادي
  2ـ طرح و تصويب اصل 1/13 (اصل چهاردهم)
  3ـ طرح اصل 132
  4ـ طرح اصل 1/17
  5ـ طرح و تصويب اصل 1/88 (اصل يكصد و پانزدهم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 29 (اصل بيست و هفتم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 1/17 (اصل پنجاه و نهم)
  8ـ طرح و تصويب اصل 1/67 (اصل هشتاد و يكم)
  9ـ طرح و تصويب اصل 54 (اصل (...)

 • جلسه شصت و چهارم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و سي دقيقه روز بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيستم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه
  2ـ طرح و تصويب اصل 1/156 (اصل يكصد و هفتاد و يكم)
  3ـ طرح اصل 29
  4ـ طرح اصل 115
  5ـ طرح و تصويب اصل 82 (اصل نود و نهم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 24 (اصل هجدهم)
  7ـ طرح اصل 1/88
  8ـ طرح اصل 54
  9ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
  [---------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت (...)

 • جلسه شصت و سوم نوزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و دوازده دقيقه روز نوزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با نوزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقاي محمد صدوقي
  2ـ طرح و تصويب اصل 2/87 (اصل يكصد و دوازدهم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 1/83 (اصل نود و هشتم)
  4ـ بيانات نايب رئيس راجع به رسيدن طوماري از طرف مردم كرمانشاه (باختران)
  5ـ طرح و تصويب اصل 31 (اصل بيست و چهارم)
  6ـ طرح اصل 1/73
  7ـ طرح و تصويب اصل 2/25 (اصل بيست و يكم)
  8ـ پايان جلسه (...)

 • جلسه شصت و دوم شانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز شانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با شانزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي رشيديان
  2ـ طرح اصل 15
  3ـ طرح و تصويب اصل 18 (اصل شصتم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 15 (اصل پنجاه و هفتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 51 (اصل شصت و پنجم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 1/65 (اصل هفتاد و هشتم)
  7ـ طرح اصل 1/83
  8ـ طرح و تصويب اصل 1/87 (اصل يكصد و يازدهم)
  9ـ طرح اصل 2/87
  10ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (...)

 • جلسه شصت و يكم پانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و هشت دقيقه روز پانزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با پانزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان بشارت، موسوي تبريزي و منتظري
  2ـ طرح و تصويب اصل 50 (اصل شصت و چهارم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 150 (اصل يكصد و شصت و پنجم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 1/150 (اصل يكصد و شصت و هشتم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 160 (اصل يكصد و شصت و نهم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 161 (اصل يكصد و هفتاد و چهارم)
  7ـ طرح و تصويب اصل (...)

 • جلسه شصتم چهاردهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز چهاردهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با چهاردهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي كياوش در مورد اشغال سفارت امريكا
  2ـ طرح و تصويب اصل 154 (اصل يكصد و شصت و سوم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 152 (اصل يكصد و هفتاد و دوم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 149 (اصل يكصد و شصت و چهارم)
  5ـ طرح اصل 150
  6ـ طرح و تصويب اصل 147 (اصل يكصد و شصت و دوم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 156 (اصل يكصد و شصت و (...)

 • جلسه پنجاه و نهم سيزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و هفده دقيقه روز سيزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با سيزدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات رئيس راجع به سالگرد شهادت عده اي از محصلين در دانشگاه تهران و اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كاركنان آن سفارتخانه به عنوان اعتراض به دسيسه هاي دولت آمريكا در ايران به وسيله گروهي از دانشجويان
  2ـ طرح اصل 147
  3ـ طرح اصل 149
  4ـ طرح اصل 150
  5ـ طرح و تصويب اصل 151 (اصل يكصد و شصت و ششم)
  6ـ طرح اصل 17
  7ـ (...)

 • جلسه پنجاه و هشتم دوازدهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز دوازدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با دوازدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي نايب رئيس و آقايان انگجي و موسوي تبريزي در مورد شهادت آيت الله قاضي طباطبائي در تبريز و همچنين شهادت 12 نفر سرباز و يك سرهنگ در بانه كردستان
  2ـ طرح و تصويب اصل 141 (اصل يكصد و پنجاه و ششم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 142 (اصل يكصد و پنجاه و هفتم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 143 (اصل يكصد و پنجاه و (...)

 • جلسه پنجاه و هفتم نهم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و بيست دقيقه روز نهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با نهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ تمديد مهلت مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به مدت 15 روز
  2ـ بيانات نايب رئيس به مناسبت عيد سعيد قربان
  3ـ طرح و تصويب اصل 4/127 (اصل چهل و چهارم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 5/127 (اصل چهل و هفتم)
  5ـ طرح اصل 142
  6ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
  [---------------------------------------------]
  1ـ تمديد مهلت (...)

 • جلسه پنجاه و ششم هشتم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز هشتم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با هشتم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد شهزادي
  2ـ طرح اصل 4/127
  3ـ طرح اصل 5/127
  4ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
  [---------------------------------------------]
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد شهزادي نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسم الله الرحمن الرحيم.
  رسميت جلسه اعلام (...)

 • جلسه پنجاه و پنجم هفتم آبان ماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و پنج دقيقه روز هفتم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با هفتم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان مقدسي شيرازي و منتظري و خانم گرجي
  2ـ طرح و تصويب بندهاي 4و9 اصل 127 (اصل چهل و سوم)
  3ـ طرح و تصويب اصل 1/127 (اصل چهل و پنجم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 2/127 (اصل چهل و نهم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 3/127 (اصل چهل و ششم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 138 (اصل يكصد و پنجاه و دوم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 139 (اصل يكصد (...)

 • جلسه پنجاه و چهارم ششم آبانماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده روز ششم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با ششم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي در مورد توطئه افراد ضد انقلاب عليه سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن
  2ـ طرح و تصويب بند 2 اصل 127 (اصل چهل و سوم)
  3ـ طرح و تصويب بند 3 اصل 127 (اصل چهل و سوم)
  4ـ طرح و تصويب بند 5 اصل 127 (اصل چهل و سوم)
  5ـ طرح و تصويب بند 6 اصل 127 (اصل چهل و سوم)
  6ـ طرح و تصويب بند 7 اصل 127 (اصل چهل و (...)

 • جلسه پنجاه و سوم پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  جلسه پنجاه و سوم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز پنجم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان سبحاني و اكرمي
  2ـ طرح اصل 127 و تصويب مقدمه و بند 1 آن و بحث پيرامون بند 2 (اصل چهل و سوم)
  3ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
  [---------------------------------------------]
  1ـ بيانات قبل از دستور آقايان سبحاني و اكرمي نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
  بسم اللّه (...)

 • جلسه پنجاه و دوم سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و نيم روز سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با چهارم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي (نايب رئيس) به مناسبت بزرگداشت راهپيمايي روز جمعه چهارم آبان ماده 1358
  2ـ طرح و تصويب اصل 131 (اصل يكصدو پنجاه و يكم)
  3ـ طرح اصل 132
  4ـ طرح و تصويب اصل 133 (اصل يكصدو پنجاه و دوم)
  5ـ طرح و تصويب اصل 134 (اصل يكصدو پنجاه و سوم)
  6ـ طرح و تصويب اصل 135 (اصل يكصدو پنجاه و چهارم)
  7ـ طرح (...)

 • جلسه پنجاه و يكم سیم مهرماه 1358 هجري شمسي - اوت 2015

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز سيام مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با سيام ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
  فهرست مطالب
  1ـ بيانات قبل از دستور آقاي حسن عضدي
  2ـ بيانات آقاي نايب رئيس
  3ـ طرح و تصويب اصل 1/118 (اصل يكصدو چهل و چهارم)
  4ـ طرح و تصويب اصل 1/119 (اصل يكصدو چهل و هشتم)
  5ـ طرح اصل 122
  6ـ طرح و تصويب اصل 125 (اصل يكصدو پنجاهم)
  7ـ طرح و تصويب اصل 126 (اصل يكصدو پنجاه و يكم)
  8ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي (...)