اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق گمرک و صادرات و واردات

مقالات كامل

 • آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی - نوامبر 2014

  مصوب 1391/12/6 هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا 4 تیر 1393
  بخش اول ـ تعاریف و کلیات
  فصل اول ـ تعاریف
  ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
  الف ـ قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.
  ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.
  پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.
  ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور.
  ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.
  فصل دوم ـ کلیات
  مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات
  ماده۲ـ کالای (...)

 • قانون امور گمركی - نوامبر 2014

  مصوب 1390
  بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
  فصل اول ـ تعاريف
  ماده ۱ ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌ كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌ كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌ عمل آمده باشد:
  الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌ اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد. (...)