اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

مقالات كامل

 • دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی - نوامبر 2014

  شماره۱۰۰/۹۹۸۰/۹۰۰۰ ۲۸/۲/۱۳۹۲
  دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
  جناب آقای سینجلی جاسبی
  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
  شماره۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ ۲۸/۲/۱۳۹۲
  دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
  در اجرای ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات (...)