اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق خصوصی > آیین دادرسی مدنی > محشای قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات كامل

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ تا ۵۲۹ - اوت 2015

  باب هفتم ـ داوري ( ۲۳۱ )
  ماده ۴۵۴ ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي ازرسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند . ( ۲۳۲ )
  زير نويس :
  ۲۳۱ - نوع خاصي از داوري به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( ۱۳۵۶ ) براي پرونده هايي كه رسيدگي آن بيش از پنج سال به طول انجاميده بود پيش بيني گرديده كه در صورت عنايت قانونگذار مي تواند قسمتي از مشكلات پرونده هاي جرياني با مدت طولاني در دادگستري را حل نمايد .
  ۲۳۲ - نظريه ۷/۶۰۱۸ - (...)

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۶۶ تا ۴۵۳ - اوت 2015

  باب پنجم ـ فرجامخواهي
  فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني ( ۲۰۵ )
  مبحث اول ـ فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
  ماده ۳۶۶ - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني .
  زير نويس :
  ۲۰۵ - فصلي تحت عنوان فرجام خواهي در امور كيفري ( فصل دوم - فرجام خواهي در امور كيفري ) دراين قانون و درق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وجود ندارد و از آن تحت عنوان تجديدنظر نام برده شده است .
  ماده ۳۶۷ ـ آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
  الف ـ احكام :
  ۱ ـ احكامي (...)

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۲۷۰ تا ۳۶۵ - اوت 2015

  مبحث هفتم ـ سوگند ( ۱۶۵ )
  ماده ۲۷۰ ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند تعيين مي نمايد .
  زير نويس :
  ۱۶۵ - به مواد ۱۳۲۵ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
  ماده ۶۴۹ ق . م . ا . - هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد .
  نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق . : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند (...)

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۵۸ تا ۲۶۹ - اوت 2015

  فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ( ۱۱۵ )
  ماده ۱۵۸ ـ ( ۱۱۶ ) دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
  ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . ( ۱۱۷ )
  زير نويس :
  ۱۱۵ - در خصوص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت مقرر نموده است . مراجعه كنيد به : الف - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ ، ب - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير (...)

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰۵ تا ۱۵۸ - اوت 2015

  فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
  ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت . ( ۸۹ )
  زيرنويس :
  ۸۸ - ماده ۱۲۰۷ ق . م . : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي خود (...)

 • آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴ - اوت 2015

  باب سوم ـ دادرسي نخستين
  فصل اول ـ دادخواست
  مبحث اول ـ تقديم دادخواست
  ماده ۴۸ ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ( ۴۲ ) مي باشد . ( ۴۳ ) دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد .
  زيرنويس :
  ۴۲ - نظريه ۷/۵۹۵۲ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : در كليه مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ است ( ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اين مساله اشاره نموده است ) .
  لكن در (...)

 • قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني - كليات مواد ۱تا ۹ باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷ - اوت 2015

  مشخصات كتاب
  مجموعه آيين دادرسي مدني
  جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
  مشتمل بر :
  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) ،
  قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ،
  آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،
  آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . ،
  آراء وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ،
  بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه ،
  نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه ،
  فهرست و زيرنويسهاي راهنما ،
  جدول تطبيق مواد آ . د . م . ۱۳۱۸ با مواد آ . د . م . ۱۳۷۹ (...)